RIKSREVISJONEN: Behandlingen av dagpengesaker har ikke god nok kvalitet

 

RIKSREVISOR: Riksrevirsor Per-Kristian Foss. Foto: Ilja Hendel, Riksrevisjonen

Riksrevisjonen mener at Nav ikke har tilstrekkelig kontroll med at de som får dagpenger faktisk er arbeidssøkende. Nav betalte i fjor ut 15,45 milliarder kroner i dagpenger.
– Vi konstaterer at arbeids- og velferdsetatens behandling av dagpengesaker ikke har god nok kvalitet. Rapporten vår påpeker at etaten ikke sikrer at de som mottar dagpenger, er reelle arbeidssøkere, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Riksrevisjonen offentliggjorde tirsdag sin årlige revisjon og kontroll av departementene og de statlige virksomhetene. Etaten skal gjennom revisjon, kontroll og veiledning sørger for at statens inntekter blir innbetalt som forutsatt og at statens midler og verdier blir brukt og forvaltet på en økonomisk f0rsvarlig måte, og i samsvar med Stortingets forutsetninger og vedtak.
Riksrevisjonen understreker at reelle arbeidssøkere må være villig til å ta ethvert arbeid og til å ta arbeid hvor som helst i Norge. Riksrevisjonen har intervjuet flere Nav-kontorer som ikke stilte krav om mobilitet for utbetaling av dagpenger.
I rapport skriver de. «Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at Arbeids- og sosialdepartementet ikke har fulgt arbeids- og velferdsetatens forvaltning av dagpengeordningen godt nok opp».

Leave a Reply

Your email address will not be published.